അകീകോ കലംയേറ്റ്

Call Centre Training Institutes
 01242223600
 09868517016
ഏസ്.സീ.ഏഫ്.-25, ഓല്ഡ്‌ ദില്ലി രോഡ്‌, സെക്ടര്‌ 14 - ഗുഡഗാംവ്‌, ഗുഡഗാംവ്‌ - 122001, Haryana
നിയര്‌ ഏച്.ഡീ.ഏഫ്.സീ. ബ്യാംക്‌
View Map

Services

Placement: യെസ്
Courses Offered: വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്, കസ്ടമര് സര്വിസ്, റ്റില്‌മാര്കെറ്റിംഗ്

Write Review