റ്റൈം

Entrance Exam Training Institutes
 08326514248
 09923106780, 09011030066
204, കിറ്റികെന്ടെര്, ഈ.ഡീ.സീ. കമ്പ്ല്യാക്സ്, പത്തോ പ്ലാജാ, പ്യാനജിം, ഗോവാ - 403001
ഇൻ പത്തോ പ്ലാജാ

Services

cash
Course Other: NA
Credit Cards Accepted: No
Test: Bank Po, CAT, CMAT, GATE, GMAT, GRE, IELTS, IIT, MAT, MCA Entrance, SAT, TOEFL, XAT
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, College & University Selection - Counseling, Test Preparation & Coaching

Other Branches of TIME

Opposite Hari Mandir
Margao, Goa
Near Hari Mandir
Margaon, Goa

Write Review

User Reviews

B in TIME and take the success...

You might also like

Nearby Locality Guides

Fatorda So Margao Ho Margaon