റ്റെക് സെവ്വി

Computer Hardware Dealers
 3762301711
 09435051661
പീ.ആര്. റ്റാവര്‌, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, പീ.ഡബ്ല്യൂ.ഡീ. രോഡ്‌, ജാര് അലി, ജോരഹറ്റ് - 785001
നിയര്‌ ബ്യാംക്‌ അഫ് ബരോദാ

Services

Products: മൈക്രൊസഫ്ട് എംഡ് കെസ്‌പര്സ്‌കി
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Type: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Networking Equipment: ഏന്.ഏ.
Used Laptops: നോ
Brands: അകര് , ഡെൾ , ഏച്.പീ. , ആഈ.ബീ.ഏമ്. , ലിനോവോ
Products: സീ.ഏഫ്.ടീ. മനിറ്റര്സ്, കിബോര്ഡ്, ഏല്.സീ.ഡീ. മനിറ്റര്സ്, മോഡെമ്സ്, മൌസ്, പ്രിന്ടര്, സ്ക്യാനര്, സ്പീകര്സ്
Brands: അകര്, ലിനോവോ, ഡെൾ, ഏച്.പീ., ആഈ.ബീ.ഏമ്., ഡെൾ

Write Review

You might also like

Related Keywords