എക്വാ സ്ടുഡിയോ

Construction Material Dealers
 03330425200, 03330425201
 09331046976
മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ, യൂനിട്‌ 304, 3ആര്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, 18-ബീ, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ

Services

cash, credit card
Type: സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Brands: ജ്യാഗാര്, ഹീംദ്വരെ, യൂരോ
Iron/Steel: നോ
Products: ഷാവര് റ്റൈല്സ്, മിരര്സ്, വാറ്റര് റ്റ്യാംക്സ്, ഗീജര്സ്, സരമീക് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: കിചെൻ സിംക്സ് ഗ്ലാസ് ബൌല്സ്, റ്റപ്സ് എംഡ് ഫിക്സ്ചര്, ബാഥ്‌രൂം അക്സ്‌രീസ്, ബാഥ് ട്യൂബ്, സമദ്

Write Review