കോറ്റോ ബൂറ്റീക്

Construction Material Dealers
 03324191391, 03324191390
മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ, 414&422, 4ടീ.ഏച്. ഫ്ലോര്‌, 18-ബീ, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ

Services

cash, credit card
Type: റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Products: വാൾ റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Write Review