ഏസ്സ്ബോസെ

Water Treatment Companies
 03330421502, 03330421503
 09830161108
മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ, യൂനിട്‌ 502, 5ടീ.ഏച്. ഫ്ലോര്‌, 18-ബീ, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ

Services

Type: ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌
Services: രെൻ വാറ്റര് ഹ്യാര്വെസ്ടിംഗ്, രിചികലിംഗ്, സോവെജ് ട്രീട്മെംറ്റ്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫികെഷൻ

Write Review