പര്ഫെക്ട് ഹോം

Hardware and Electrical Stores
 03364540921
 09830280794
മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ, യൂനിട്‌ 307, 3ആര്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, 18-ബീ, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ
Electrical: നോ
Type: പൈപ്സ് എംഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്
Hardware: യെസ്
Repairs & Services: നോ
Products: ലക്സ്, ഹ്യാംഡ്ല്, ഹംഗ്സ്, റ്റാവര് ബൌല്സ്, റ്റാവൽ ര്യാക്, ഹാര്ഡ്‌വെര് ഫിറ്റിംഗ്സ്

Write Review