പ്ലെനെറ്റ് ഏമ്

Audio & Video Shop
 03365337282
കമര്സ് ഹൌസ്‌ ,2/14, ചംദ്ര എവെന്യൂ, ബെന്ടിക് സ്ട്രീട്‌, കോല്‌കാതാ - 700001, West Bengal
ഇൻ കമര്സ് ഹൌസ്‌

Services

cash, credit card
Accessories: നോ
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, കരെസ്, ഇംറ്റെര്ലിംക്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, പ്ലസ്, സ്ടാര്‌, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Brands: ഫ്ലൈ, ഏചറ്റീസി, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, വര്ജിൻ

Other Branches of Planet M

Opposite Vodafone Store
Barasat, Kolkata
Opposite BR Electronics
Barrackpore, Kolkata
In Rash Behari Avenue
Chandannagar, Kolkata
Beside Vodafone Store
Chandannagar, Kolkata
Opposite Standard Chartered Bank
Dobson Road, Kolkata
Below ICICI Bank
Dum Dum Road, Kolkata
Near Bhawanipur College
Elgin Road, Kolkata
Opposite Glob Cinema
Esplanade, Kolkata
View All 18 Branches of Planet M

Write Review

You might also like