മോബെൽ ഫര്നിചര്

Interior Designers & Decorators
 03324865740, 03324865741
 08017611111, 09230511487
ഹോമെല്യാംഡ് മൾ, 18-ബീ, 4ടീ.ഏച്. ഫ്ലോര്‌, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, ഭവാനീപുര്, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ ഹോമെല്യാംഡ് മൾ

Services

cash, credit card
Products: PVC Flooring, Wooden Flooring
Brands: Mobel
Stone Art: NA
Products - Sets: Bedroom Set, Kitchen Set
Interior Decorator: Yes
Furnishing services: No
Sales: Yes
Products - Other: Hanging Chairs, Swings
Kitchen Types: Wooden
Type: Indian
Used Furniture: No
Interior Designer: Yes
Types: Lighting Fixtures, Wallpaper
Repairs: No
Furnishings: NA
Type Of Furniture: Children Furniture, Contemporary Furniture, Designer Furniture, Home Furniture, Imported Furniture, Indoor Furniture, Italian Furniture, Modular Kitchen, Office Furniture
Products - Storage: Bookcase, Cabinets, Chest, Cloth Racks, Credenza, Cupboard, Dresser, Night Stand, Office Storage Cabinets, Shoe Racks, Sideboard, Trays, Trolleys, Wardrobes
Products - Seating: Armchair, Bean Bag, Bench, Chair, Chaise Longue, Computer Chairs, Couch, Footstool, Sofa, Stool
Decorator Services: Blinds & curtains, False Ceiling, Partitions, Wallpaper, Wood work & furniture
Type Of Furnishing: Blinds, Carpets & Rugs, Curtains & Draperies, Upholstery
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
Accessories: Alters, Candle Stands, CD Holders, Floaters, Platters, Towel Racks, Wooden Vases
Type: Acoustic Solutions, Commercial, Residential
Products: Designer Lights, Ethnic Wallpeper, Decorative Wallpaper
Products - Surface: Bed, Centre Table, Coffee Table, Computer Tables, Conference Tables, Corner Tables, Desk, Diwan, Dressing Table, End Table, Executive Desks, Folding Table, Side Tables, Study Table, Wall units, Work Stations
Make: Aluminium, Cane, Iron, Plastic, Steel, Wooden

Write Review