ഏമ്3 മ്യൂജിക് ഏമ്.പീ.3 മുവീസ്

Electronics and Home Appliance Stores
 03324621131
മെട്രോപലിസ് മൾ, 35 & 36, ഹീലംദ് പാര്ക്‌, കോല്‌കാതാ - 700094, West Bengal
ഇൻ മെട്രോപലിസ് മൾ

Services

Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
G Hanz: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്
Sansui: സീ.ഡീ. സീരീസ്
Accessories & Parts: നോ
Onida: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Geepas: ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, രെഡിയോ
Panasonic: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Onkyo: സീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്
JBL: ഡീ.വീ.ഡീ./സീ.ഡീ./മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, ആഈപോഡ് എംഡ് ആഈഫോന് ഡക്സ്, സ്പീകര്സ്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്
Philips: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, രെഡിയോ
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം
NEC: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏമ്.പീ.3 പ്ലെയര്, പോര്ടെബല് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്

Write Review

You might also like