കീദ്ദീയേസ് വര്ല്ഡ്

Montessori and Kindergarten
 03324226969
 09836836836, 09433368762
പീ-17-114/ഏ, സീ.ആഈ.ടീ. സ്കിമ്‌, ലെക്‌ ഗാര്ഡെന്സ്, കോല്‌കാതാ - 700045, West Bengal
നിയര്‌ ലെക്‌ ഗാര്ഡെന്സ് സുപര്മ്യാര്കെറ്റ്

Services

Day Care Centre: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
Play School: യെസ്
cash, credit card

Write Review