ഫ്ലോരീസ്താ

Florist
 082552456020,
5, ആകാഷ് , , ചീലീമ്ബി, മംഗലൌര് - 575006
സ്കോദാ

Services

Domestic Delivery: , ഈസ്ട് , , നോര്ഥ് , ,
International Delivery: , , , എംഡ് , , ഈസ്ട്, ഈസ്ട്
Products: , , ചകലെട്സ്, ഫന്ഗ്-ഷൂ ബ്യാമ്ബൂസ്, ഫ്ലാവര്സ്, , ഫ്ലാവര്സ്
Occasions: , ബെസ്ട് , , , , , , ഡെ, ഗെറ്റ് വെൾ , ഹൌസ് , ആഈ എം , ഡെ, ബോര്ൻ , , യൂ, ഡെ,
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, , സ്ടാര്‌, ,
cash, credit card

Review

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.