സത്യം ഇലെക്ട്രനിക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 02226394984
27, മനീഷ് വിഹാര്‌ ബില്ഡിംഗ്‌, ഫോഡ് ബംഗ്‌ലോവ്സ്, അംധെരി വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400053, Maharashtra
നിയര്‌ ഫിഷ് മാര്കെട്‌
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Credit Cards Accepted: കരെസ്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, പ്ലസ്, സ്ടാര്‌, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Brands: സ്യാമസംഗ്, സ്യാന്സുയി, വിഡിയോകൻ, ഓന്ദിയാ, ഫിലിപ്സ്, സനി, ഷാര്പ്, വര്‌പൂൽ, ക്രിയേറ്റിവ്, പ്രീഠി, മഹാരാജാ, പെനാസോനിക്, ഗഡ്‌രെജ്
Products Other: ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, ഏ.സീ., ഹോം ഥിയേറ്റര്‌, സ്പീകര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏമ്.പീ.3 പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Write Review

You might also like