ഈ ജോന്

Electronics and Home Appliance Stores
 02225203475
 09320176871, 09022948228
കേ-സ്ടെറ്റ് മൾ, 1, ചെമ്ബൂര്‌ ഈസ്ട്‌, മുംബയി - 400071, Maharashtra
ഇൻ കേ-സ്ടാര്‌ മൾ

Services

Accessories & Parts: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്

Write Review

You might also like