എബൽ ഗ്രൂപ്

Real Estate Builders & Developers
 02225578888, 02224888888
462, ദെ സ്ട്രീറ്റ്. രെഗിസ്, 33ആര്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, ഫോംയിക്സ് മില്സ്‌, സെനാപതി ബപത് മര്ഗ്‌, ലോവര്‌ പരെല്‌, മുംബയി - 400013, Maharashtra
ബിസൈഡ്‌ ഗ്ര്യാംഡ് ഗലെരിയാ മൾ

Services

cash, credit card
Services: ലീസ് രെന്ട്യാൽ, സെല് പര്ചെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
Segment: പലുറ്റ് ലെന്ഡ്, രെജിഡെന്ഷൽ അപാര്ട്‌മെംറ്റ്, വിലാ

Write Review

User Reviews

Mittal Builders On going projects Sun Exotica : 2 & 3 BHK Luxurious Flats, Kondhwa Sun Universe : 1, 2 & 3 BHK apartments and twin bungalows, Sinhgadh road Sun Radiant : 1 and 2 BHK luxurious apartments, shops and offices, Kondhwa Sun Solitaire : Premium 4bhk Flats in Kalyani nagar with servants room Address: No. 202/1, Plot No. 5, CTS No. 2162 A/5, Behind Uttam Towers, Nagar Road, Yerwada, Opp. Sun Gloria : 1 & 2 BHK flats katraj Ambegaon Road Sun Sapphire : 2,3 BHK luxurious flats Hadapsar Sun Sapphire : 2,3 BHK luxurious flats Hadapsar[/caption] 24 CARATS : 3 & 4.5 BHK sky villas in a tower of 5 storeys with just 4 units per floor. Invest in huge living spaces Pradhikaran, Nigdi Sun Grandeur : 2 & 3 BHK Luxuriours apartment ... View More

You might also like