ഹോമെസ്തോപ്

Electronics and Home Appliance Stores
 02242492600, 02242492500, 02267718181
 09920211430
ഇനോര്ബീത് മൾ, ഷപര്സ് സ്ടപ്‌ ലിന്ക്‌ രോഡ്‌, മലാഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400064, Maharashtra
ഇൻ ഇനോര്ബീത് മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Products: കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: ഫിലിപ്സ്, മാര്‌ഫി രിചര്ഡ്സ്
Products: മ്യാട്രെസെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Stone Art: പെഡെസ്ടല്സ് എംഡ് ബെസെസ്, പ്ലാംറ്റര്സ് എംഡ് അര്ന്സ്, സ്കല്പ്ചര്സ്
Type Of Furnishing: ബഡ് കവര്സ്, ബ്ലൈംഡ്സ്, കാര്പെട്സ് എംഡ് രഗ്സ്, കര്ടെന്സ് എംഡ് ഡ്രപ്‌രീസ്, മ്യാറ്റര്സ്, പിലോസ്, സോഫാ കവര്സ്, അഫോല്സ്ടെരി
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products Other: വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, ജൂസ് മെകര്, റ്റോസ്ടര്, വെകുയം ക്ലീനര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Types: കാര്പെട്സ്, കര്ടെന്സ്, മ്യാട്രെസെസ്
Editor's Note
Homestop: Soft furnishing of all colours and textures to suit all budgets and tastes. Housed in the popular In Orbit Mall, this store has blinds and tassels for the curtains, upholstery and carpets and rugs as well. The display makes it very easy to match and co-ordinate the interiors of your home. The location of the store gives it a constant buzz.

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort