ഏജോനെ

Electronics and Home Appliance Stores
 02225621912
 09322101359, 09321341634
നിര്മൽ ലൈഫസ്ടൈല്, ഏല്.ബീ.ഏസ്. മര്ഗ്‌, മുലുംഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400080, Maharashtra
ഇൻ നിര്മൽ ലൈഫസ്ടൈല്
View Map

Services

Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ
Accessories: യെസ്
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Onkyo: ഹോം സ്ടൈല് സീസ്ടമ്സ്
Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Hitachi: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Accessories & Parts: നോ
Usha Lexus: എയര് കൂലര്
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Black & Decker: ആയ്‌രൻ
Sales: യെസ്
Products: പ്ലെസ്ടെഷൻ
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Repairs & Services: നോ
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Electrolux: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Services: നോ
Sanyo: വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: മൈക്രൊസഫ്ട്, സെന്സെ, സനി
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., റ്റാറ്റാ സ്കൈ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Brands: കിൻസ്ടെര്, കെന്ട് ആര്.ഓ., കെന്ട് അല്ട്രാ, ഫിലിപ്സ്, ഉഷാ, ജീരോ ബീ
Haier: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം അഡിയോ, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, സ്ലിം ടീ.വീ.
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പോര്ടെബല് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്
LG: കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: അകര്, എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, ഫ്ലൈ, ഏചറ്റീസി, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ
Brands: സെന്സെ, ട്രാന്സെന്ഡ്, സെൻഡിസ്ക്, പീ.ഏന്.വാഈ., മ്യാക്സ്‌റ്റോര്, സീഗെറ്റ്
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, കഫീ മെകര്, ഡിജ്നി ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇലെക്ട്രിക് റ്റി മെകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലെംഡര്സ് എംഡ് ഹെംഡ് മിക്സര്സ്, ആയ്‌രന്സ് ഡ്രൈ എംഡ് സ്ടീം, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പ്രെഷര് കൂകര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, റ്റോസ്ടര്സ് പപ് അപ്‌ എംഡ് സെംഡ്‌വിച്, വാൾ ഫ്യാൻ, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Morphy Richards: ചപര്, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഓ.ടീ.ജീ., സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റി മെകര്, റ്റോസ്ടര്
Prestige: ചിമ്നി, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്
Brands: അകര് , ഡെൾ , ഏച്.പീ. , ലിനോവോ , സനി
Sansui: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്
Inalsa: ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Products: ഡീ.വീ.ഡീ. രൈറ്റര്, പെൻ ഡ്രൈവ്, പോര്ടെബല് ഹാര്ഡ് ഡ്രൈവ്, ഏസ്.ഡീ. കാര്ഡ്, യൂ.ഏസ്.ബീ. ട്രെവൽ കിറ്റ്

Other Branches of EZONE

In K Star Mall
Chembur, Mumbai
Opposite Presedential Tower
Ghatkopar West, Mumbai
In Oberoi Mall
Goregaon East, Mumbai
In Metro Junction Mall
Kalyan, Mumbai
In Raghuleela Mall
Kandivali West, Mumbai
In Raghuleela Mall
Kandivali West, Mumbai
Kurla West, Mumbai
In Infinity Mall-2
Malad West, Mumbai
View All 17 Branches of EZONE

Write Review

You might also like