പ്രിംട്രോംയിക്സ് Owner Verified Listing

Office Automation Product Dealers
 09322302106
കപീഷ് മൾ, 5, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, മുലുംഡ്‌-വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400080, Maharashtra
ഇൻ കപീഷ് മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Services: Yes
Used Laptops: Yes
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron, paytm, phonepe, freecharge, mobikwik, tex, gpay
Brands: Acer, Apple, Dell, Epson, HP, IBM, Lenovo, Sony, Toshiba, Zenith
Products: Desktop, Laptop, Used Desktop, Used Desktop, Servers, printer repairs, laptop repairs, cartridge and toner refilling
Brands: Canon, HP, Sony, epson , brother, dell, acer, ibm, toshiba, apple, mac, asus , lenovo
Type: AMC, Desktop, Laptop, Data Recovery, printer repairs, laptop repairs, cartridge and toner refilling
Products: Cartridge Refilling, Compatible Cartridges, Toner Refilling, printer repairs, laptop repairs, cartridg
Products: Printer, LCD Monitors, CFT Monitors, Keyboard, Modems, Mouse, Speakers, Scanner, Plotters, Consumables & Cartridges, printer repairs, laptop repairs, cartridge and toner refilling
Brands: Acer, Dell, Apple, HP, Canon, IBM, Sony, Toshiba, Zenith, brother, epson,

Write Review

User Reviews

great and prompt service for printer repairs and inkjet and toner cartridge refillings.

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.