ഷ്രീജി എംറ്റര്‌പ്രൈസെസ്

Electronics and Home Appliance Stores
 02267969761, 02225909760
ആര്-മൾ, 26, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, ഏല്.ബീ.ഏസ്. മര്ഗ്‌, മുലുംഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400080, Maharashtra
ഇൻ ആര്-മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: ലിനോവോ , റ്റോഷിബാ
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: ഫെജ്‌ഫില്ം, കെനൻ, നികൻ
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Instruments: ഗിറ്റാര്, പിയാനോ, വായലിൻ, ഹാര്മോനിയം, റ്റ്യാബ്ലാ
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Sansui: ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ.
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്
Philips: സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, ദോപോദ്, ഫ്ലൈ, ഏച്.പീ. ആഈപീ.ഏ.ക്യൂ., ഏചറ്റീസി, ആഈ-മെറ്റ്, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, ഓ2, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., വര്ജിൻ

Write Review

User Reviews

This shop is not there now.Seems they have moved out from there.

You might also like