ഹൈ റ്റെക് Owner Verified Listing

Home Appliance Repair
 09221572017
ഷപ്‌ നംബര് 2സപനാ അപാര്ടമെംറ്റ്, രെല്വെ സ്ടെഷന്‌, നെരുൽ-വെസ്ട്‌ നവിമുംബയി, Maharashtra
അപോജിട്‌ ഗുരൂദെവ് ഏന്.ഏക്സ്. ഹോറ്റല്‌, നിയര്‌ സ്വാമി സമര്ഥ് മന്ദിര്‌

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ
Appliance: ഏ.സീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Authorized Repair Services Of: ഓനിഡാ, ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, കെരിയര് മിഡിയാ, ലയഡ്, ഏല്.ജീ., സ്യാമസംഗ്, വിഡിയോകൻ, ഗഡ്‌രെജ്, ഹിറ്റാചി, ഓ ജെനരൽ, കിൻസ്ടെര്

Write Review

Nearby Locality Guides

Vashi Sanpada Vasai Road Nerul East
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.