വസംഥ് എംഡ് സോ

Electronics and Home Appliance Stores
854, നോര്ഥ്‌ വീധി, പുദുകോട്ടൈ - 622001
സെംട്രല്‌ ബ്യാംക്‌ ഏ.ടീ.ഏമ്.

Services

Bajaj: , കഫീ , , , അവൻ,
Services: ക്യാമെരാ
Toshiba: , , ,
Sony: , ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം,
Whirlpool: അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, മഷീന്
Preethi: കഫീ , , ഗൈസ്‌ ,
Segment: , രെജിഡെന്ഷൽ
Credit Cards Accepted: , ,
Onida: , , അവൻ, മഷീന്
Eco-Friendly:
AC Types: സെംറ്റരൽ , ,
cash, credit card
Videocon: , അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് , റ്റാറ്റാ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Brands: എക്വാ സ്ടാര്‌, ബീ സെഫ്, , , ലൈഫ്‌ഗാര്ഡ്, , പെര്മിയംയിക്സ്, , പാവര് , പ്യുര് ഇറ്റ്, സുപ്രീമോക്ഷ്,
Panasonic: , ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, , അവൻ, , പ്ലാജ്മാ , രെഫ്രിജരെറ്റര്, മഷീന്
Samsung: , ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, , , അവൻ, പ്ലാജ്മാ , രെഫ്രിജരെറ്റര്, മഷീന്
Philips: കഫീ , , , ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, , , പ്ലാജ്മാ
LG: , ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, , പ്ലാജ്മാ
Brands: സ്ടാര്‌, ഗഡ്‌രെജ്, സ്ടാര്‌, ഹിറ്റാചി, ഹ്യൂന്ഡൈ, , ഏല്.ജീ., ഓനിഡാ, , , , , ട്രെന്, ,
Sanyo: , അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, മഷീന്
Godrej: , അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, മഷീന്

Write Review