എം കമ്പ്യൂറ്റര്സ്

Computer Hardware Dealers
 07412220040, 07412240020
 09302220040
1, പ്യാലെസ്‌ രോഡ്‌, സൂരജ് പോരെ രോഡ്‌, രതലാം - 457001
അപോജിട്‌ മഹല്വദാ പ്യാലെസ്‌

Services

Brands: ഡെൾ , ഏച്.സീ.ഏല്., ഏച്.പീ.
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Used Laptops: നോ
Products: മൈക്രൊസഫ്ട്, എഡോബ് രീഡര്, ക്വിക് ഹീൽ, കെസ്‌പര്സ്‌കി
Type: ഏ.ഏമ്.സീ., ഡെറ്റാ രികവരി, ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Products: കന്സ്യൂമബ്ലെസ് എംഡ് കാര്ട്‌രീജെസ്, കിബോര്ഡ്, ഏല്.സീ.ഡീ. മനിറ്റര്സ്, മോഡെമ്സ്, മൌസ്, പ്രിന്ടര്, സ്ക്യാനര്, സ്പീകര്സ്
Brands: ഏച്.പീ., കെനൻ, സ്യാമസംഗ്, ഇപ്സൻ

Write Review

User Reviews

THE COMPUTERS DESTINATION
very reliable and perfect technician

You might also like