താലുക് അഫിസ്

Government Departments
 04562260220
28/1, സത്തുര്, വിരുഢുനാഗര് - 626203
നിയര്‌ സത്തുര് പോലിസ്‌ സ്ടെഷന്‌