ഗൌതമീപുത്രാ സതകര്നി

തെലുഗു (U/A)
Cast: ബാലാകൃഷ്ണ , ഷ്രിയാ സാരം , ഹെമാ മാലിനി , ഷിവ രാജ് കുമാര്
Released on:
Genre: ഡ്രാമാ, ദ്രിലെര്
Director: രാധാ കൃഷ്ണാ ജാഗരലമുഡി
Music Director: ദെവി ഷ്രി പ്രസാദ്
ഗൌതമീപുത്രാ സതകര്നി, തെലുഗു movie showtimes in Bangalore

ഗൌതമീപുത്രാ സതകര്നി Movie Review

The film is based on the life of 2nd century AD satavahana ruler Gautamiputra Satakarni. The film is Nandamuri Balakrishna’s 100th film. ...

Read More

Show Timings of the Movie ഗൌതമീപുത്രാ സതകര്നി on Apr 15, 2021

Write your review for ഗൌതമീപുത്രാ സതകര്നി Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres