കവൻ

തമിഴ്‌ (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
Cast: വിജയ് സെഠുപഠി , മ്യാഡോനാ സെബാസ്ടിയൻ , ടീ രാജിംദര് , ജഗൻ , പംദിയരാജൻ
Released on:
Genre: രോമ്യാംസ്, എക്ഷൻ
Director: കേ.വീ. ആനംദ്
Music Director: ഹീഫോപ് തമീഝാ
കവൻ, തമിഴ്‌ movie showtimes in Bangalore

കവൻ Movie Review

Vijay Sethupathi shines in the film Kavan directed by KV Anand, A Social Cause is the biggest subject in the film which against a chemical plant. Vijay Sethupathi, T Rajhendherr, Madonna Sebastian, Bose Venkat are in lead role. ...

Read More

Show Timings of the Movie കവൻ on Sep 25, 2020

Write your review for കവൻ Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres