പഗദി ആട്ടം

തമിഴ്‌ (U/A)
2 ratings2 ratings
Cast: ര്യാഷൻ രഹമാൻ , ഗവ്രി നംദാ , നീഝല്ഗൽ രവി
Released on:
Genre: എക്ഷൻ, ഡ്രാമാ
Director: രാമ്‌ കേ ചന്ദ്രൻ
Music Director: കാര്തിക് രാജാ
പഗദി ആട്ടം, തമിഴ്‌ movie showtimes in Bangalore

പഗദി ആട്ടം Movie Review

Pagadi Attam movie is all about the cyber crime with Message Oriented Story. Rahaman is acted in a role of Investigating Cop. Movie directed by Ram K Chandran. ...

Read More

Show Timings of the Movie പഗദി ആട്ടം on Sep 22, 2023

Write your review for പഗദി ആട്ടം Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres