പൂരെ

Restaurant
4.5
Address of the listing ബാംദരാ വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing നോ, നറ്റ് അവൈലെബല് , യെസ്
5.0
Address of the listing ദാദര്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, നോ, കോസ്ടൽ, ഗോൻ
4.0
Address of the listing ബോരിവലി വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, ആഉട്‌ഡോര് സെറ്റിംഗ്, നോ, കോസ്ടൽ, ഗോൻ
Address of the listing അംധെരി ഈസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing AC Restaurant,Non AC Restaurant
Address of the listing ഫോര്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, നോ, മല്ടി-കൂസിംയ്
Address of the listing ഫോര്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, കോസ്ടൽ,മല്ടി-കൂസിംയ്
Address of the listing വോര്ലി, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, നോ, ചൈനിസ്, ഇന്ഡിയന്‌
4.0
Address of the listing മാഹിം, മുംബയി
Services provided by the listing ഡബ്ല്യൂ.ആഈ.-ഫി ജോന്, യെസ്, ഗോൻ, മല്ടി-കൂസിംയ്
Address of the listing ചരനി രോഡ്‌, മുംബയി
Services provided by the listing നോ, നറ്റ് അവൈലെബല് , യെസ്, കംറ്റിനെംറ്റൽ

ഗജലീ

Restaurant
Address of the listing അംധെരി ഈസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, നോ, കോസ്ടൽ, സീഫൂഡ്
Address of the listing ബാംദരാ ഈസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, ആഉട്‌ഡോര് സെറ്റിംഗ്, നോ, കെരലിറ്റ്, സീഫൂഡ്

സോമാ

Restaurant
Address of the listing സാന്താക്രൂജ്‌ ഈസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing നോ, നറ്റ് അവൈലെബല്, യെസ്, ഗ്രിൾ, ഇന്ഡിയന്‌
Address of the listing വൈല് പാര്ലെ വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, ഇറ്റാലിയൻ, പാസ്ടാ, സീഫൂഡ്
Address of the listing ബാംദരാ വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല് , നോ, കോസ്ടൽ, ഗോൻ, സീഫൂഡ്
Address of the listing ഫോര്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, നോ, മല്ടി-കൂസിംയ്,സീഫൂഡ്
Address of the listing അംധെരി ഈസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല്, ചൈനിസ്, മല്ടി-കൂസിംയ്
Address of the listing കഫ് പരെഡ്, മുംബയി
Services provided by the listing നോ, പൂൽ എരിയാ, യെസ്, ബിഫിറ്റ്, കോസ്ടൽ, ഗോൻ
Address of the listing അംധെരി വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, ആഉട്‌ഡോര് സെറ്റിംഗ്, കോസ്ടൽ,മല്ടി-കൂസിംയ്
Address of the listing ബാംദരാ വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing നറ്റ് അവൈലെബല് , യെസ്, കോസ്ടൽ, ഗോൻ, സീഫൂഡ്
Address of the listing ദാദര്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി
Services provided by the listing യെസ്, നറ്റ് അവൈലെബല് , മല്ടി-കൂസിംയ്, നൻ-വെജ്

You might also like