ਟਿਮਬਰ ਕਕਿਨ਽

Modular Kitchen Dealers
 09448129984, 09880126906
14, ਜੈਹਨੁਮਨ ਨਗਰ, ਅਰੈਕੈਰੈ, ਬਂਨੈਰਘੱਟਾ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560076, Karnataka
ਨਿਅਰ ਸਿਂਡਿਕੇਟ ਬੈਂਕ
View Map

Services

Brands: ਡਿਊਰੇਕਸ, ਡੇਰਆਇਨ, ਗਾਡਰੈਜ, ਜ਼ੁਆਰੀ
Products - Sets: ਬੈਡਰੂਮ ਸੇਟ, ਕਿਚੈਨ ਸੇਟ
Furnishing services: ਨੋ
Type: ਇਂਡਿਅਨ, ਇਟਾਲਿਅਨ
Used Furniture: ਨੋ
Repairs: ਨੋ
Sales: ਯੈਸ
Products - Other: ਗਾਰਡਨ ਫਰਨਿਚਰ, ਹੈਡਬੋਰਡ
Kitchen Types: ਸਟੀਲ, ਵੂਡੈਨ
Type Of Furniture: ਚਿਲਡ੍ਰੈਨ ਫਰਨਿਚਰ, ਗਾਰਡਨ ਫਰਨਿਚਰ, ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਮਪੋਰਟੈਡ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਂਡੋਰ ਫਰਨਿਚਰ, ਮੋਡਲੈਰ ਕਿਚੈਨ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ, ਆਉਟਡੋਰ ਫਰਨਿਚਰ
Products - Storage: ਕੈਬਿਨੈਟਸ, ਸ਼ੁ ਰਾਕਸ, ਸਾਇਡਬੋਰਡ, ਟ੍ਰਾਲੀਸ, ਵਾਰਡ੍ਰੋਬਸ
Products - Seating: ਬੀਨ ਬੈਗ, ਚੇਅਰ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਚੇਅਰਸ, ਫੂਟਸਟੂਲ, ਸੋਫਾ
Products - Surface: ਬਡ, ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਟੇਬਲਸ, ਕੋਰਨਰ ਟੇਬਲਸ, ਡ੍ਰੈਸਿਂਗ ਟੇਬਲ, ਫਾਲਡਿਂਗ ਟੇਬਲ, ਸੀਡ ਟੇਬਲਸ, ਸਟਡੀ ਟੇਬਲ
Make: ਕੈਨ, ਆਇਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਟੀਲ, ਵੂਡੈਨ
Type: ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਮਪੋਰਟੈਡ ਫਰਨਿਚਰ , ਮੋਡਲੈਰ ਕਿਚੈਨ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ

Write Review

User Reviews

I ordered my kitchen and wardrobes from TImbor Cucine/Hoop Pine In Anna Nagar,Chennai 3 months back. Till now the work is not complete and no response from anyone responsible.Very dissapointing overall, could not recommend.