ਲਿਟਲ ਕਿਡਜ਼

Play Schools & Day Care
 09342312766, 09845351965
33, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਮੇਂਨ, 4ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬਸਾਵੈਸ਼ਵਾਰਾ ਨਗਰ 3ਆਰ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560079, Karnataka
ਅਪੋਜਿਟ ਬਂਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ
View Map

Services

Day Care Centre: ਨੋ
Play School: ਯੈਸ

Write Review

User Reviews

Thanks for providing the review. Very helpful!
My child has been hit by the care-taker on more than one occasion.
Some teachers like Chethna (UKG teacher) are know to abuse kids.
Please look into this matter.
PARENT BEWARE of Child Abuse in Little Kidz in Bangalore...