ਪਲੇਨੈਟ ਕਿਡਸ

Play Schools & Day Care
 08041536695
308, ਫਲੋਰੇਨਕ ਹਾਇ ਸਕੂਲ, 3ਆਰ.ਡੀ. ਬਲਾਕ, ਬਸਾਵੈਸ਼ਵਾਰਾ ਨਗਰ 3ਆਰ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560079, Karnataka
ਨਿਅਰ ਮਦਰ ਕਲਿਨਿਕ
View Map

Services

Play School: ਯੈਸ
Editor's Note
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

Write Review