ਵਜੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ  Owner Verified Listing

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08040911758,
 09740141571, 08892267755
47, ਮੁੜੇ ਰੋਡ, ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਟਾਉਨ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560005, Karnataka
ਅਪੋਜਿਟ ਅਂਨਾ ਸਵਮੀ ਸਕੂਲ
View Map

Services

Credit Cards Accepted: ਨੋ
Types: ਪੇਂਟਿਂਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ
cash, credit card
Parryware: ਬਾਥ ਟਿਊਬ, ਕਿਸਟੇਰਨ, ਕਲਾਜਿਟ ਸੀਟ ਕਵਰ, ਕਿਚੈਨ ਸਿਂਕ, ਲੈਬ ਸਿਂਕ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਪਂਪ, ਸ਼ਾਵਰ ਇਂਕਲੋਜਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਪੈਨਲ, ਸੋਪ ਟ੍ਰੇ, ਟਾਪਸ, ਟਾਯਲੈਟ ਪੇਪਰ ਹੋਲਡਰ, ਯੂਰਿਨਲਸ, ਵੈਨਟੀ ਕੈਬਿਨਸ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਵਾਟਰ ਕਲਾਜਿਟ
Services: ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ
Bagno Design: ਬਾਥ ਟਿਊਬ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ, ਫਲਸ਼ ਵਾਲਵਜ, ਕਿਚੈਨ ਸਿਂਕ, ਸ਼ਾਵਰ ਇਂਕਲੋਜਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਪੈਨਲ, ਸਟੀਮ ਰੂਮ, ਟਾਯਲੈਟਸ, ਵੈਨਟੀਸ, ਵੀਤ੍ਰੀਫੀਏਦ ਟਾਇਲਸ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ
Cera: ਬਾਥ ਟਿਊਬ, ਕਿਸਟੇਰਨ, ਕਲਾਜਿਟ ਸੀਟ ਕਵਰ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ, ਹਾਇਲਾਇਟਰ, ਕਿਚੈਨ ਸਿਂਕ, ਸ਼ਾਵਰ ਇਂਕਲੋਜਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਪੈਨਲ, ਟਾਪਸ, ਯੂਰਿਨਲਸ, ਵੀਤ੍ਰੀਫੀਏਦ ਟਾਇਲਸ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਵਾਟਰ ਕਲਾਜਿਟ
Hindware: ਬਾਥ ਟਿਊਬ, ਬੀਦੇਤਸ, ਕਿਸਟੇਰਨ, ਕਲਾਜਿਟ ਸੀਟ ਕਵਰ, ਫਾਕੇਟਸ, ਫਲਸ਼ ਵਾਲਵਜ, ਸ਼ਾਵਰ ਇਂਕਲੋਜਰ, ਸ਼ਾਵਰ ਪੈਨਲ, ਸਿਂਕਸ, ਸਟੀਮ ਰੂਮ, ਯੂਰਿਨਲਸ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਵਾਟਰ ਕਲਾਜਿਟ
Services: ਪਲਮਬਿਂਗ ਅਂਡ ਸੈਨਿਟਰੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ

Business Description

We work for your sweet dream to come true. Building Contractacts Residential Painting Best quality of Paints Plumbing, Tile Fixing, Tiles Fixing, Tiles Polishing, Wood Polish

Write Review

User Reviews

Prasad 9535519992 - nirmal contructions
Dear sir, We are one of the finest building material suppliers in bangalore called Nirmal constructions. We will be pleased to serve the building materials throughout the building construction with Pleasre and accuracy. We do have our own trasport and contaract with the crusher and Sand loads.
Designs 2 Win is a best designing company where they give good web services for low of cost with best quality.

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers nearby ਵਜੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.