ਨੋਰੀਤਕੇ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041130169
 09986119308, 09385230998
42/1, 4ਟੀ.ਏਚ. ਕ੍ਰਾਸ, ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560038, Karnataka
ਬਿਹਾਇਂਡ ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ ਮੇਟ੍ਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: ਨੋ
Brands: ਨੋਰਟੈਕ, ਬੋਨ ਚਾਇਨਾ
Consumer Durables: ਨੋ
Services: ਨੋ
Products: ਸਰਮੀਕ ਕਿਚੈਨਵੇਅਰ, ਕਿਚੈਨ ਯੂਟੈਨਸਿਲਸ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Products Other: ਸਰਕੈਰੀ ਅਂਡ ਕਟਲਰੀ, ਕਿਚੈਨ ਸਰਕੈਰੀ, ਸਰਕੈਰੀ ਡਿਨਰ ਸੇਟਸ, ਟੀ ਸੇਟ, ਫਲਾਵਰ ਵੇਜ, ਸਰਮੀਕ ਸਰਕੈਰੀ, ਗਲਾਸ ਮਗਸ, ਕਾਫੀ ਮਗਸ, ਸਰਕੈਰੀ ਸੇਟ, ਕਪ ਅਂਡ ਸਾਸਰ ਸੇਟ, ਕਟਲਰੀ ਆਇਟਮਜ

Write Review

You might also like