ਲਿਟਲ ਮਿੱਲੇਨਿਅਮ  Owner Verified Listing

Play Schools & Day Care
 08041481596,
565, 17ਟੀ.ਏਚ. ਕ੍ਰਾਸ, ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ 2ਏਨ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560038, Karnataka
ਬਿਹਾਇਂਡ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਕਾਮਪਲੈਕਸ

Services

Day Care Centre: ਯੈਸ
Play School: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
cash, credit card

Business Description

Root to Wings is a world class pre-school established by Educomp Solution Group. The curriculum at Root to Wings is based on certain principles which they have borrowed from various schools of thought on early childhood such as Project Method, Multiple Intelligence, Play Way, Montessori Method and Thematic approach and more. Their teaching methodology is based on a Seven Petal approach which looks at enhancing the following skills: language development, cognitive development, fine and motor development, gross motor development, personal awareness, socio-emotional development and individual-potential development.

Review

User Reviews

Excellent preschool
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.