ਹੋਮੇਸਤੇ

Service Apartments
 09845801237, 09900644488
1093, 19ਟੀ.ਏਚ. ਏ ਮੇਨ, ਜੇ.ਪੀ ਨਗਰ 2ਏਨ.ਡੀ. ਫੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560078, Karnataka
ਨਿਅਰ ਜੇ.ਪੀ. ਨਗਰ ਕਲਬ
View Map

Services

cash, credit card
Type: ਬਜਟ, ਲਗਜਰੀ
Tariff Range: ਬਿਟਵੀਨ ਰੁਪੀਸ 2001 ਅਂਡ ਰੁਪੀਸ 3000
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਨੋ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Write Review