ਦੀਪਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ

Hardware and Electrical Stores
 08041208589
 09845070866
1382, ਸਾਊਥ ਏਂਡ ਮੇਂਨ ਰੋਡ, ਈਸਟ ਏਂਡ ਸਰਕਲ, ਜਯਾ ਨਗਰ 9ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560069, Karnataka
ਅਪੋਜਿਟ ਅਮਰਾਵਠੀ ਹੋਟਲ
View Map

Services

Electrical: ਨੋ
Products: ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਪਾਇਪਸ
Type: ਪੇਂਟਸ, ਪਾਇਪਸ ਅਂਡ ਫਿਟਿਂਗਸ
Products: ਪੇਂਟਸ, ਨਟਸ, ਬੋਲਟਸ, ਪਾਇਪਸ
Hardware: ਯੈਸ
Type: ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ.
Iron/Steel: ਨੋ
Repairs & Services: ਯੈਸ
Brands: ਹੀਁਦਵਰੇ, ਪੇਰੀਵੈਰੀ, ਕਲਾੱਸਿਕ, ਸੈਰਾ, ਜੈਗਾਰ
Products: ਬਾਥਰੂਮ ਸਿਂਕ, ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਪਸ, ਫਾਕੇਟਸ ਬ੍ਰੈਸ ਫਿਟਿਂਗਸ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਸ਼ਾਵਰ ਫਾਕੇਟਸ

Write Review