ਸੈਰਾਮਿਕ ਪੈਲੇਸ

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025438091,
 09844274737
33-34, ਹੈਂਨੂਰ ਕ੍ਰਾਸ, ਏਚ.ਏਮ. ਰੋਡ, ਕਲਿਆਨ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560043, Karnataka
ਨਿਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸੁਪਰਮੈਰਕੇਟ
View Map

Services

Products: ਅਦਰ
Accessories & Parts: ਨੋ
Brands: ਕੈਲਸ਼
Products Other: ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Consumer Durables: ਯੈਸ
Services: ਯੈਸ
cash, credit card
Parryware: ਸ਼ਾਵਰ ਇਂਕਲੋਜਰ, ਟਾਪਸ, ਯੂਰਿਨਲਸ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ
Jaquar: ਬਾਥ ਟਿਊਬ, ਫਲਸ਼ ਵਾਲਵਜ, ਸ਼ਾਵਰ ਇਂਕਲੋਜਰ, ਟਾਪਸ
Hindware: ਬਾਥ ਟਿਊਬ, ਫਾਕੇਟਸ, ਸਿਂਕਸ, ਯੂਰਿਨਲਸ

Write Review

Related Keywords