ਏਚ3ਓ

Bar & Pub
 08025630202, 08025631212
ਸ਼੍ਰੀ ਨਁਧੀਨੀ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ, 7, 2ਏਨ.ਡੀ. ਫਲੋਰ, 100 ਫੀਟ ਰੋਡ, ਕੋਰਮਂਗਲਾ 4ਟੀ.ਏਚ. ਬੀ ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560034, Karnataka
ਇਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਁਧੀਨੀ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ
View Map

Services

Stags Allowed: ਨੋ
Parking: ਵਾਲੈਟ
Amenities: ਬਾਰਟੈਂਡਰ
Entry: ਫ੍ਰੀ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
cash, credit card

Write Review