ਬਾਇਜ ਸਟੇ Owner Verified Listing

Service Apartments
 08041153171, 08041691919
 09980930347
63, 2ਏਨ.ਡੀ. ਏ ਕ੍ਰਾਸ, 17ਟੀ.ਏਚ. ਏਚ ਮੇਂਨ, ਕੇ.ਏਚ.ਬੀ. ਕਾਲਨੀ, ਕੋਰਮਂਗਲਾ 5ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560095, Karnataka
ਨਿਅਰ ਗਣੇਸ਼ ਟੇਮਪਲ
View Map

Services

Type: ਲਗਜਰੀ
Tariff Range: ਬਿਟਵੀਨ ਰੁਪੀਸ 1501 ਅਂਡ ਰੁਪੀਸ 2500

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.