ਜੇਮ ਪੇਂਟਸ

Hardware and Electrical Stores
 08023586547
21, ਮਗਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਬਾਲਾਜੀ ਲੇਆਉਟ, ਵਿਸ਼ਵਨੀਦਮ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560091, Karnataka
ਨਿਅਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਸਕੂਲ
View Map

Services

Electrical: ਨੋ
Type: ਅਦਰ, ਪੇਂਟਸ, ਪਾਇਪਸ ਅਂਡ ਫਿਟਿਂਗਸ
Hardware: ਯੈਸ
Brands: ਹੀਁਦਵਰੇ, ਸਪ੍ਰਿਂਗਸ
Repairs & Services: ਨੋ
Products: ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ, ਡੋਰ ਲੈਚਸ, ਡੋਰ ਸਟਾਪਰ, ਡੋਰ ਨੋਕੇਰਸ, ਲੌਕਿਂਗ ਬੋਲਟ, ਡੋਰ ਕਲੋਜਰ, ਪੇਂਟਸ
Products: ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਯੂਰਿਨਲਸ, ਵਾਟਰ ਕਲਾਜਿਟ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਮਦ

Write Review