ਸੈਕ

Restaurant
 08066657272
ਦੈ ਜ਼ੂਰੀ ਹੋਟਲ, ਰਜਪਲਿਆ, ਹੂੜੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਏਲ. ਰੋਡ, ਵਾਇਟਫੀਲਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560066, Karnataka
ਇਨ ਦੈ ਜ਼ੂਰੀ ਹੋਟਲ
View Map

Services

cash, food coupon, credit card
Services
Catering: ਨੋ
Home Delivery: ਯੈਸ
Amenities: ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ
Valet Parking: ਯੈਸ
Alcohol: ਯੈਸ
Cuisine: ਓਰਿਅਂਟਲ
Veg/Non-Veg: ਨਨ-ਵੈਜ
Food coupons accepted: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਯੈਸ
AC,Non AC: ਏ.ਸੀ.

Write Review

Related Keywords