ਸ਼ਾਰਪ ਨੇਟਕੈਮ

Telecom and Internet Service Provider
 07878995541, 07878234723
ਜੈਸਲਮੈਰ ਹਾਇਵੇ, ਬਿਕਨੇਰ ਰੋਡ, ਬਿਕਨੇਰ - 334001
ਨਿਅਰ ਗਣੇਸ਼ ਮਂਦਿਰ

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ
Products & Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ
Brands: ਅਅਰਟੈਲ, ਆਇਡਿਆ, ਏਮ.ਟੀ.ਏਸ., ਰੈਲਾਇਨਸ, ਸੀਫੀ, ਟਾਟਾ ਫੋਟੋਨ ਪਲਸ, ਤੀਕੋਨਾ, ਵੋਡਾਫੋਨ

Write Review

You might also like