ਸ਼ਾਰਪ ਨੇਟਕੈਮ

Telecom and Internet Service Provider
 07878234723, 07878995541
213/1, ਅਦਿਆਰ, ਚੇਂਨਈ - 600020, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਕਨਾਰਾ ਬੈਂਕ

Services

cash, credit card
Payment Point: ਯੈਸ
Franchise: ਨੋ
Brand Outlet: ਨੋ
Prepaid Sim card outlet: ਯੈਸ
Dealer: ਯੈਸ
Distributor: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ
Products & Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ, ਲੈਂਡਲਾਇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ, ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ, ਟਾਟਾ ਇਂਡਿਕੋਮ
Brands: ਅਅਰਟੈਲ, ਬੀ.ਏਸ.ਏਨ.ਏਲ., ਆਇਡਿਆ, ਏਮ.ਟੀ.ਏਨ.ਏਲ., ਏਮ.ਟੀ.ਏਸ., ਰੈਲਾਇਨਸ, ਸੀਫੀ, ਟਾਟਾ ਇਂਡਿਕੋਮ, ਟਾਟਾ ਫੋਟੋਨ ਪਲਸ, ਤੀਕੋਨਾ, ਵੋਡਾਫੋਨ

Write Review

You might also like