ਰਿਲਾਇਂਸ ਨੇਟਕੋਨੇਕਟ

Telecom and Internet Service Provider
 04430352488
 09382777772, 08144444443
6, 8ਟੀ.ਏਚ. ਅਵੇਨਿਊ, ਅਂਨਾ ਨਗਰ, ਚੇਂਨਈ - 600040, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਇਇਿਆੱਪਨ ਟੇਮਪਲ

Services

cash, credit card
Payment Point: ਯੈਸ
Brands: ਬਿਗ ਟੀ.ਵੀ. ਡੀ.ਟੀ.ਏਚ.
Franchise: ਯੈਸ
Prepaid Sim card outlet: ਯੈਸ
Brand Outlet: ਯੈਸ
Accessories: ਨੋ
Dealer: ਯੈਸ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Distributor: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ ਸੀ.ਡੀ.ਏਮ.ਏ.
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ
Products & Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ

Write Review

User Reviews

sir, i want to dactive my value added service,due to some personal. for this i call customer and they told me this service stop only relaiance show room. my account no is 9380293288. my name is ravi kumar, ph no 9994533659, and 9444426559. mail id bal.kumar751@gmail.com. Thanks

You might also like