ਵੀ ਟੇਕ ਮੋਬਾਇਲਸ Owner Verified Listing

Telecom and Internet Service Provider
 04466591882
 09789010989, 09789090909
ਏ.ਏ.-96, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟ੍ਰੀਟ, 3ਆਰ.ਡੀ. ਮੇਨ ਰੋਡ, ਅਂਨਾ ਨਗਰ, ਚੇਂਨਈ - 600040, Tamil Nadu
ਬਿਹਾਇਂਡ ਸੌਂਦਰਾਪਂਦਿਅਨ ਬੋਨ ਅਂਡ ਜੋਇਂਟ ਹਾਸਪਿਟਲ

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਅਅਰਟੈਲ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ
Products & Services: 3ਜੀ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡਸ, ਪਾਸਟਪੇਡ ਸੀਮ ਕਾਰਡਸ, ਏਮ.ਪੀ.ਏਲ.ਏਸ. ਵੀ.ਪੀ.ਏਨ.

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.