ਗਲੋ

IT Companies
 07358020996
ਏਸ-35, ਸਪੈਨਸਰ ਪਲਾਜ਼ਾ, 2ਏਨ.ਡੀ. ਫਲੋਰ, ਅਂਨਾ ਸਲਾਇ, ਚੇਂਨਈ - 600402, Tamil Nadu
ਇਨ ਸਪੈਨਸਰ ਪਲਾਜ਼ਾ

Services

cash, credit card
Services: ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
Placement: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Training For Corporates: ਯੈਸ
Segment: ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਪਰਸਨਲ
Courses Offered: ਸਾਫਟਵੈਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
Products & Services: ਸਾਫਟਵੈਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ

Write Review

You might also like