ਏਸ.ਵੀ.ਏਸ. ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ Owner Verified Listing

Telecom and Internet Service Provider
 09940628638
604, ਏਥਿਰਾਜ ਸਲਾਇ, ਏਗਮੋਰੇ, ਚੇਂਨਈ - 600008, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਏਥਿਰਾਜ ਕਾਲੇਜ

Services

cash, credit card
Products & Services: ਰੈਲਾਇਨਸ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਅਅਰਟੈਲ, ਰੈਲਾਇਨਸ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ

Business Description

SVS Communication provide telecom and internet services like internet broadband connection data card, broadband connection for homes and offices, wireless broadband internet connection, wireless leased line & reliance data card etc. It provides these services for brands as Airtel and Reliance.

Write Review

You might also like

People who viewed ਏਸ.ਵੀ.ਏਸ. ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ also viewed

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.