ਕੈਥੀ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਇਸੇਸ Owner Verified Listing

Telecom and Internet Service Provider
 08925047072
3, ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ, ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਬੂਪਥੀ ਨਗਰ, ਕੀਲਕੱਤਾਲਾਈ, ਚੇਂਨਈ - 600117, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਕੇ.ਏਫ.ਸੀ.

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ
Products & Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ
Brands: ਏਮ.ਟੀ.ਏਸ., ਰੈਲਾਇਨਸ, ਟਾਟਾ ਫੋਟੋਨ ਪਲਸ

Write Review

User Reviews

I have purchased a IDEA date card from this provider. After purchasing they said within 3hrs I will receive a call but now more than 4 days not a single call. Such a worst service. Fake peoples cheaters
The food which michael eat daily from the money he earned from cheating customers is nothing but S.H.I.T
I am fed up with this person
Please avoid this kind of fellows in future, I got activated but after that he is no more pick and response for any query, he committed to give complements but no more response from his side.
Fake guy. 0% Honesty. Dont waste your money.Just dont do any Business with this Guy. One of Worst guys you can ever meet. He just doesnt pick any of your calls. Only false promises . He is just dont fit to be doing any business. Dont have any integrity and iam surrendering MTS because of this guy. Not sure what do we do escalate about this guy.
he is an illegitimate person. just do not buy any product from this person.
I knows only to make false promises. I want to use a lot of slang words for him but I don't want to make myself dirty.
As said above everything is true, he speaks asif he do things immediate but nothing happens. Don't ever get anything from him
My friend i am going to mail a complaint on that person to MTS APPELLATE officer, so you too can write to him saying your concern. This kind people should know what happens on giving false promise.

Once you purchased the data card he wont pick up the call.
The person named Michale Sebastien always gives false promise.
Till you buy the product he will be good and then he wont pick the call.
I purchased a modem as he told the modem not got activated on that day it self and it took four days for activation.
He told he will provide compliment laptop bag/sd card/antivirus software but as promised he has not provided me with anything.

Please dont buy anything from CATHY ENTERPRICE.
It is worst service provider....!!!!!!

You might also like

Telecom and Internet Service Provider nearby ਕੈਥੀ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਇਸੇਸ

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.