ਗੈਬ੍ਰਿਏਲ ਅਸੋਸਿਏਟਸ

Real Estate Builders & Developers
 04445513130
 09840140759, 09840097437
6/26, ਜੁਬਲੀਈ ਬਿਲਡਿਂਗ, ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਪਲਾਇਆਕਕਰਣ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਕੋਦਮਬੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600024, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਕੋਦਮਬੱਕਮ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਅਫਿਸ

Services

cash, credit card
Interior Decorator: ਯੈਸ
Interior Designer: ਯੈਸ
Type: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Type: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਇਂਡਸਟ੍ਰਿਇਲ , ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Segment: ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ
Products: ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਫਲੂਰਿਂਗ, ਵੂਡੈਨ ਫਲੂਰਿਂਗ
Decorator Services: ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਟਿਂਗਸ, ਬਲਾਇਂਡਸ ਅਂਡ ਕਰਟੇਨਸ, ਕਾਰਪੈਟ ਟਾਇਲਸ, ਫੈਲਸੀ ਸੀਲਿਂਗ, ਫਲੂਰਿਂਗ ਅਂਡ ਟਾਇਲਸ, ਪਾਰਟਿਸ਼ਨਸ, ਵਾਲਪੇਪਰ, ਵੂਡ ਵਰਕ ਅਂਡ ਫਰਨਿਚਰ
Credit Cards Accepted: ਅਮੈਰਿਕਨ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Write Review

You might also like