ਜੇ.ਡੀ. ਕਾਮ

Cellphone Showroom
 04442138180
 09840193846, 09840082207
13/1, ਕਰਸ਼ਨੱਮਾ ਰੋਡ, ਨੁਂਗਮਬੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600034, Tamil Nadu
ਬਿਹਾਇਂਡ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਕੋਰੋਮੈਂਡੈਲ

Services

cash, credit card
Payment Point: ਨੋ
Franchise: ਯੈਸ
Prepaid Sim card outlet: ਯੈਸ
Brand Outlet: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Accessories: ਯੈਸ
Dealer: ਯੈਸ
Distributor: ਯੈਸ
Accessories & Parts: ਯੈਸ
Brands: ਅਪਲ-ਆਈਫੋਨ, ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਏਚਟੀਸੀ, ਕਾਰਬਨ, ਏਲ.ਜੀ., ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਸਪੀਕ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਸਨੀ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਮੇਕਸ
Brands: ਅਅਰਟੈਲ, ਆਇਡਿਆ!, ਏਮ.ਟੀ.ਏਨ.ਏਲ., ਵੋਡਾਫੋਨ, ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ
Brands: ਅਪਲ-ਆਈਫੋਨ, ਅਜੇਜ, ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਏਚਟੀਸੀ, ਆਈ-ਮੇਟ, ਕਾਰਬਨ, ਏਲ.ਜੀ., ਨੋਕਿਆ, ਸੈਮਸਂਗ, ਸਪੀਕ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਸਨੀ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਮੇਕਸ

Write Review

User Reviews

I have tried for the past two hours calling all affiliates listed in Sodoxo site and all of them refused to accept Gift pass for Mobiles purchase.

I have found this is the only concern that accepts the Sodoxo Gift pass that is listed in the affiliate list.

Though it is a holiday today, the person responded my call was very polite and responded to all my queiries to my utmost satisfaction

You might also like