ਰਿਲਾਇਂਸ ਵਰਲਡ

Telecom and Internet Service Provider
 09025777771
94, ਅਰਮੈਨਿਅਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਪੈਰ੍ਰਿਸ, ਚੇਂਨਈ - 600001, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਅਰਮੈਨਿਅਨ ਚਰਚ

Services

cash, credit card
Payment Point: ਯੈਸ
Brands: ਬਿਗ ਟੀ.ਵੀ. ਡੀ.ਟੀ.ਏਚ.
Franchise: ਯੈਸ
Prepaid Sim card outlet: ਯੈਸ
Accessories: ਯੈਸ
Products & Services: ਯੂ.ਏਸ.ਬੀ. ਮੋਡੈਮ, ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Distributor: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Brands: ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਰੈਲਾਇਨਸ ਸੀ.ਡੀ.ਏਮ.ਏ.
Brand Outlet: ਯੈਸ
Dealer: ਯੈਸ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ

Write Review

You might also like